Aantal honden in Vlaanderen

Wat zegt de regelgeving?

In Vlaanderen geldt een identificatie – en registratieplicht voor honden. Alle honden moeten gechipt worden en  geregistreerd zijn voor ze verhandeld worden en alleszins voor de leeftijd van 8 weken.
De registratie van de identificatiegegevens van de hond en zijn baasje gebeurt in de centrale databank DogID.

Hoeveel honden zijn er in Vlaanderen?

Het precieze aantal honden in Vlaanderen is niet gekend. Dat is omdat het overlijden van een hond niet altijd aan de databank wordt doorgegeven ondanks het feit dat ook dat een wettelijke verplichting is. Zodoende staan er nog heel wat honden geregistreerd die ondertussen overleden zijn.
Het aantal honden dat jaarlijks geregistreerd wordt, geeft een beeld van de groei van de populatie en kan daardoor een idee geven van de omvang van de populatie. 
Onderstaande tabel geeft per jaar het aantal honden weer met een eerste registratie in Vlaanderen. Dit is niet het aantal honden  dat in Vlaanderen gehouden wordt. De honden kunnen immers verkocht zijn aan iemand in een ander gewest of in het buitenland.

Aantal honden geregistreerd in DogID in Vlaanderen sinds 2015
Jaartal Aantal
2020 108086
2019 99425
2018 97426
2017 98439
2016 98551
2015 94051

 

Handel van honden in coronatijd

Om na te gaan of er meer of minder honden in de coronaperiode (sinds maart 2020) zijn verhandeld, wordt wel eens gevraagd naar gegevens van registraties of wijziging van gegevens. De cijfers kunnen de vraag echter niet met stellige zekerheid beantwoorden. 

Eerste registraties in DogID 

Maandelijks worden er gemiddeld 8570 honden voor het eerst geregistreerd in DogID in Vlaanderen. Dit gebeurt door de fokker of de invoerder.
De honden die voor het eerst geregistreerd zijn in 2019, zijn:

  • pups geboren in 2019 (of eind 2018)
  • honden ingevoerd in 2019 (of eind 2018)
    en in mindere mate
  • buitenlandse honden die hun verantwoordelijke vergezellen 
  • oudere honden die nooit geregistreerd waren en die nu in orde zijn gebracht
Aantal honden maandelijks geregistreerd in Vlaanderen in 2019 en 2020
Maand 2019 2020
Januari 8365 8433
Februari 6999 7472
Maart 7436 7057
April 7519 7651
Mei 8318 8392
Juni 8588 9549
Juli 9681 9753
Augustus 9120 9268
September 8092 10208
Oktober 8388 9262
November 8738 10620
December 8181 10421

De eerste registraties in DogID geven dus geen indicatie van een gestegen of gedaalde handel van honden. Alle honden moeten immers geregistreerd worden ongeacht of ze nu verhandeld zijn of niet.

Wijzigingen van de gegevens van de eerste registratie (adres/eigenaar)

Wijzigingen van verantwoordelijke of van adres moeten aan DogID worden gemeld.  De meldingen zijn afkomstig van:

  • honden die van verantwoordelijke veranderen (verkoop of adoptie)
  • honden waarvan de verantwoordelijke verhuisd is
  • honden die nog niet correct geregistreerd waren en waarvan de gegevens werden gecorrigeerd

Honden die van Vlaanderen naar Wallonië zijn verhuisd omwille van verkoop of verhuis van de verantwoordelijke, zitten niet in deze cijfers. Honden die naar het buitenland zijn vertrokken, zijn evenmin opgenomen. Honden die van Wallonië naar Vlaanderen zijn gekomen, zitten wel in de cijfers.

Maand 2019 2020
Januari 8264 8149
Februari 6631 7220
Maart 7917 6548
April 7144 7558
Mei 7027 7650
Juni 7629 8263
Juli 8032 8616
Augustus 8620 7411
September 7024 7516
Oktober 7566 7989
November 6669 8300

December

7374 8812

Deze wijzigingen in DogID kunnen een indicatie zijn van een gestegen of gedaalde handel van honden. Maar de wijzigingen kunnen ook te wijten zijn aan een verhuis van de verantwoordelijke. 

Honden met status ‘export’

De honden die naar het buitenland zijn verhuisd, krijgen in de databank de status ‘export’.

Aantal honden dat maandelijks de status export heeft gekregen in 2019 en 2020
Maand 2019 2020
Januari 770 710
Februari 583 633
Maart 626 538
April 553 457
Mei 621 645
Juni 575 683
Juli 681 860
Augustus 789 710
September 612 678
Oktober 714 866
November 769 1037

December

704 1207

 

Conclusie

Indien er inderdaad meer of minder honden werden verhandeld in de coronaperiode, dan zijn deze dalingen of stijgingen niet te onderscheiden van de schommelingen die er constant zijn cfr de gegevens van 2019.
Sinds juni 2020 zijn er meer honden geregistreerd dan de voorgaande maanden en tov van dezelfde maand vorig jaar. Maar ook in januari en februari was er een stijging te zien tov dezelfde maanden van vorig jaar. In maart (lockdown) was het aantal commercieel ingevoerde honden sterk gedaald maar in de daarop volgende maanden was dit terug toegenomen.
Het verhoogde aantal eerste registraties weerspiegelt zich niet in een verhoogd aantal wijzigingen van gegevens. Wat er niet meteen op wijst dat die honden zijn verhandeld.
Uit deze cijfers kunnen bijgevolg niet met zekerheid conclusies worden getrokken met betrekking tot de handel in honden in coronatijd.