Asiel: definitie en erkenningsaanvraag

Wat is een asiel?

Een asiel is een inrichting die beschikt over de gepaste uitrusting om onderdak en de nodige zorgen te verschaffen aan verloren, achtergelaten, verwaarloosde, in beslag genomen of verbeurdverklaarde dieren. Dieren die aan een asiel worden toevertrouwd zijn:

  • verloren gelopen
  • in beslag genomen
  • afgestaan door de eigenaars.

Diersoorten die een meer gespecialiseerde kennis vereisen (reptielen, roofdieren, primaten, fretten,…) worden in de mate van het mogelijke toevertrouwd aan een dierenasiel dat erkend is voor deze soorten.

Asielen mogen ook met gastgezinnen werken.

Aanvraagprocedure voor een erkenning

Asielen moeten erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn. De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Een aanvraag  kan pas  als de inrichting volledig gebruiksklaar is. Zodra de aanvraag volledig is, zal een controle ter plaatse worden uitgevoerd om na te gaan of aan de voorwaarden wordt voldaan. Na een goedgekeurde controle ontvangt de inrichting een erkenningsnummer.

De toekenning van de erkenning kan 4 maanden duren.

Voorwaarden

Andere verplichtingen

KBO nummer: bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De aanvrager gaat na bij het gemeentebestuur welke vergunningen eventueel bijkomend nodig zijn zoals een omgevingsvergunning.

Wetgeving