Beoordeling van verrijkingsmateriaal voor varkens (Risico)

Achtergrond

Nederland heeft een risicobeoordelingsinstrument  voor staartbijten ontwikkeld.  Daarmee wil het tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de Europese Commissie. 
Met dit instrument wordt het risico op staartbijten  in je bedrijf in kaart gebracht. Hoe kleiner het risico, hoe groter de kans dat je succesvol varkens met intacte staarten kan houden. 

Het Varkensloket en het Departement Landbouw en Visserij werkten mee aan een Vlaamse versie met de naam 'Starten met staarten'.  De risicobeoordeling met diergebonden indicatoren is geschikt voor de verplichte evaluatie van het verrijkingsmateriaal. De indicatoren zijn echter ruimer van aard en slaan ook op een goed stalklimaat en management in het algemeen.

Werkwijze

Print het formulier af zodat je het kan invullen in de stal.

Breng de gegevens over in het excel bestand. De score wordt automatisch berekend. 

De methode duurt ongeveer 15 minuten per hok. Beoordeel minimum 5 hokken waarvan minstens  2 met vleesvarkens en 1 met biggen.

Formulier en excel bestand

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn