Circus

De voorwaarden waaraan een circus inzake dierenwelzijn moet voldoen staan beschreven in het Koninklijk Besluit van 2 september 2005. Daarnaast geldt ook de dierenwelzijnswet van 1986.

De lokale politie is bevoegd voor toezicht en eventuele vaststelling van overtredingen. Bij twijfel kan advies worden ingewonnen bij de dienst Dierenwelzijn.  

Aandachtspunten

Toegelaten dieren

Enkel volgende dieren mogen gebruikt worden in circussen:

 • ganzen, eenden en hoenderachtigen
 • runderen (koe) en Aziatische buffels
 • dromedarissen en kamelen
 • honden en katten
 • schapen en geiten
 • duiven en papegaaiachtigen
 • paarden, pony’s, ezels
 • lama’s
 • fretten
 • konijnen
 • varkens

Minimumnormen voor de verblijven van de dieren

Circussen moeten voldoen aan minimumnormen voor het houden van dieren. Je kan bij de aanvraag de afmetingen van de voorziene verblijven opvragen. Zo kan je via de rekentabel nagaan of deze voldoen aan de  vereiste minimumnormen en / of de standplaats voldoende groot is.

xlsx bestandRekentabel: minimale oppervlakte in circus.xlsx (21 kB)

Permanente drinkwatervoorziening op de standplaats

Hou er rekening mee dat de dieren permanent over vers drinkwater moeten kunnen beschikken.

Niet-naleven van de voorwaarden

Wanneer toelating verleend wordt aan een circus om een standplaats te gebruiken, is het aangewezen om hierbij uitdrukkelijk te vermelden dat de toelating automatisch vervalt indien zou blijken dat het inrichting de voorwaarden van het Koninklijk Besluit niet naleeft. Dergelijke clausule maakt het eenvoudiger om op te treden tegen circussen die de wetgeving ondanks eerdere beloftes niet respecteren.

Wetgeving

Nuttig contact

Het Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw (kortweg: Circuscentrum) heeft onder meer een expertise opgebouwd in de Vlaamse nomadische circussen. Lokale besturen kunnen er beroep op doen voor advies over alle aspecten van de circuswereld.

Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn