Mijn dossier

Brief ontvangen?

Als je een brief hebt ontvangen en met de dienst Dierenwelzijn wenst contact op te nemen, vermeld dan steeds de referentie die bovenaan de brief vermeld staat.

Neem bij voorkeur contact op per mail: dierenwelzijn@vlaanderen.be

Een erkenningsaanvraag

Als je een erkenningsaanvraag hebt ingediend, zal je bericht ontvangen of het dossier volledig was of niet. Binnen de  4 maand zal je een controle krijgen. Deze controle is onaangekondigd en je kan hier geen afspraak voor maken. Als je niet thuis bent, zal de inspecteur/controleur een kaartje in de bus achterlaten voor verdere afspraken.

Wanneer de termijn van 4 maand wordt overschreden, is je aanvraag automatisch goedgekeurd.

Een klacht ingediend?

Als je een klacht hebt ingediend, is niet mogelijk om hiervan op de hoogte te worden gehouden.

Proces-verbaal

Als je een proces verbaal hebt ontvangen, is het belangrijk om deze goed te lezen. Eerst wordt een beschrijving van de situatie gegeven. Vervolgens volgt een opsomming van de overtredingen en bijhorende regelgeving. Tot slot worden eventuele maatregelen opgelegd. Deze moet je correct en tijdig opvolgen.

Proces-verbaal van waarschuwing

Afhankelijk van de situatie en de ernst van de feiten kan je eerst een waarschuwing krijgen. Het proces-verbaal is dan een ‘proces-verbaal van waarschuwing’. Als eventuele opgelegde maatregelen niet worden opgevolgd, kan je alsnog een proces-verbaal krijgen.

Proces-verbaal

Een boete

Enkele weken nadat je het proces-verbaal hebt ontvangen, krijg je een  voorstel voor het betalen van een administratieve boete. De minimumboete bedraagt 416 euro. Voor professionelen (erkende inrichtingen, landbouwers, transportfirma’s…) is dit 640 euro.

Ook als je je intussen in orde hebt gebracht met de begane overtredingen, moet je de boete betalen.

  • Bij niet-betaling

Als je de administratieve boete niet betaalt, dan wordt het proces-verbaal aan het Parket bezorgd.

  • Een afbetaalplan vragen

Als je de boete niet in één keer kan betalen, dan kan je een afbetaalplan vragen. Vermeld hierbij het referentienummer van de brief, je naam en adres en het bedrag dat je maandelijks wenst te betalen.  Hou er rekening mee dat de afbetaling maximaal over 1 jaar loopt.

Stuur je vraag via mail of per post naar volgend adres:

Departement Omgeving
Dienst Dierenwelzijn – Administratieve boetes
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel

Wacht op het akkoord en nieuwe documenten om de betalingen te starten.

Het Parket

Bij ernstige overtredingen wordt het proces-verbaal aan de procureur bezorgd voor verdere strafbepaling.

Inbeslagname

Zowel de politie als de dienst Dierenwelzijn kan dieren in beslag nemen omwille van inbreuken op de dierenwelzijnswet.

Binnen de 15 dagen ontvang je een proces-verbaal en beslissing tot inbeslagname. 
Binnen 2 maand moet de dienst Dierenwelzijn een bestemming  voor de dieren opmaken. Mogelijke bestemmingen zijn:

  • de dieren (of enkelen) worden toegewezen aan het asiel
  • de dieren (of enkelen) gaan terug naar de eigenaar
  • de dieren (of enkelen) worden openbaar verkocht (landbouwdieren) 

Als er na 2 maand geen bestemming is opgemaakt, dan gaan de dieren van rechtswege terug naar de eigenaar.

De kosten voor een inbeslagname (bv. opvang en verzorging door het asiel) zijn voor de overtreder.

Het proces-verbaal wordt bij een inbeslagname altijd naar het parket gestuurd voor verdere afhandeling. Als het parket beslist om een boete op te leggen, komt dit bovenop de kosten voor de inbeslagname.