Wat gebeurt er bij inbreuken?

Proces-verbaal dierenwelzijn

Een overtreding inzake dierenwelzijn kan worden vastgesteld door inspecteurs en controleurs van de dienst Dierenwelzijn of door de lokale politie. Dat wil zeggen dat alleen zij processen-verbaal kunnen opstellen in geval van overtredingen.

De meest voorkomende overtredingen zijn:

 • dierenverwaarlozing: het dier niet of niet goed verzorgen, slechte huisvesting …
 • meer dan 2 nesten honden en/of katten per jaar kweken zonder erkenning
 • honden verkopen of houden die niet correct geïdentificeerd en/of  geregistreerd zijn
 • katten verkopen of weggeven zonder dat ze gesteriliseerd, geïdentificeerd en/of  geregistreerd zijn

Als  de dienst Dierenwelzijn de vastelling heeft gedaan, dan wordt een proces-verbaal opgemaakt  met een beschrijving van de situatie, de vaststellingen, de overtredingen en eventueel te nemen maatregelen.

Proces-verbaal of waarschuwing

Afhankelijk van de situatie en de ernst van de feiten kan de overtreder eerst een waarschuwing krijgen. Het proces-verbaal is dan een ‘proces-verbaal van waarschuwing’. Als er maatregelen zijn opgelegd, dan is het belangrijk dat deze correct worden opgevolgd. Zo niet kan de overtreder alsnog een proces-verbaal krijgen.

Intrekking erkenning

De minister kan op elk moment de erkenning van een inrichting (kwekerij, pension, handelszaak of asiel) intrekken als deze niet meer voldoet aan de voorwaarden van de wet en zijn uitvoeringsbesluiten. Er wordt dan een informatieprocedure opgestart waarbij de betrokkene twee weken heeft om toelichting te verstrekken aan de Dienst Dierenwelzijn.

Inbeslagname van dieren

Dieren worden in beslag genomen bij:

 • ernstige verwaarlozing
 • een acuut gevaar voor de dieren
 • het niet-respecteren van opgelegde maatregelen
 • eigenaars die een verbod hebben op het houden van dieren
 • dieren die niet op de positief lijst staan

Enkel inspecteurs en controleurs van de dienst Dierenwelzijn en de lokale politie kunnen dieren in beslag nemen voor overtredingen inzake dierenwelzijn.

De in beslag genomen dieren worden ergens ondergebracht waar ze goed verzorgd worden, zoals een asiel. Afhankelijk van de ernst van de situatie worden aan de eigenaar maatregelen opgelegd. Het correct opvolgen van deze maatregelen bepaalt mee of de dieren al dan niet worden teruggegeven aan de eigenaar.

Als de dieren niet worden teruggegeven, dan worden ze definitief toegewezen aan een asiel of andere opvang. Een eventueel bezwaarschrift tegen deze beslissing moet binnen de 60 dagen aangetekend en vergezeld van de nodige bewijsstukken ingediend worden bij de Raad van State, Afdeling Administratie, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel.

Als het gaat om landbouwdieren zoals schapen of runderen, dan is het mogelijk dat de dieren verkocht worden.

De kosten van de inbeslagname zijn ten laste van de eigenaar van de dieren en lopen vanaf de inbeslagname tot het moment dat er een bestemming aan de dieren wordt gegeven . Als dieren in beslag zijn genomen, dan kan je ook besluiten vrijwillig afstand te doen van de dieren.  De kosten zijn  dan beperkt tot het moment dat je afstand doet .

Parket

Processen-verbaal kunnen ook direct aan het parket worden doorgestuurd. De belangrijkste redenen zijn:

 • zware overtredingen of recidieven. Het proces-verbaal wordt onmiddellijk overgedragen aan het parket. Het parket oordeelt dan of een boete wordt opgelegd of dat de zaak voor de rechtbank komt.
 • een inbeslagname van dieren
 • een controle in opdracht van het parket of politie

Als een boete niet wordt betaald of het afbetaalplan niet wordt nagekomen, dan wordt het dossier aan het parket overhandigd.

Verbod op het houden van dieren         

Alleen de rechtbank kan bij een veroordeling een verbod op het houden van dieren uitspreken. Dit verbod kan levenslang zijn of beperkt in tijd, algemeen of beperkt tot een aantal diersoorten bv. alleen een verbod op het houden van honden.

Als een overtreding van het verbod op het houden van dieren wordt vastgesteld, dan worden deze dieren onmiddellijk in beslag genomen.

Contacteer ons
Inspectiedienst Dierenwelzijn