Wijzigingen in het kennelbesluit - asielen

Wat verandert er voor asielen?

Verhandelen van dieren

Vanaf wanneer?

Paarden: voor asielen die paarden opvangen zijn er erkenningsvoorwaarden vastgelegd zie verder

Minimumleeftijd: honden mogen slechts gespeend en verhandeld worden op de leeftijd van 8 weken. Voor katten is dit op  12 weken

1 oktober 2019
Adverteren: adverteren met foto’s van andere dieren dan de dieren die effectief worden aangeboden is verboden. nu
Contract: het adoptiecontract werd gewijzigd.  nu
Documenten voor paarden: er is een document voor de verklaring van afstand en een adoptiecontract specifiek voor paarden. 1 oktober 2019

Vaccinaties:

 • Honden mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen:
  • het parvovirus 
  • het distempervirus
  • kennelhoest (bordetellose en para-influenza)
  • hepatitis contagiosa canis
 • Katten mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen:
  • panleucopenie
  • rhinotracheïtis
  • feline leucose.
1 oktober 2019

Infrastructuur en inrichting

Vanaf wanneer?

Groepshuisvesting: honden moeten minstens per 2 zitten.
Afwijkingen zijn mogelijk bij agressie, ziekte of wanneer het asiel verwacht dat de hond niet langer dan 1 maand deel kan uitmaken van een stabiele groep.
1 januari 2024
Buitenbeloop: gezonde honden hebben permanente toegang tot een buitenbeloop. Uitzondering: honden met niet-gespeende jongen, honden in quarantaine of afzondering .
Wanneer de honden geen permanente toegang hebben tot een buitenbeloop, worden de honden minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week uitgelaten. Het asiel moet dit kunnen aantonen met bijvoorbeeld camerabeelden of chipregistratie.
1 januari 2024

Minimumnormen: in uitzonderlijke gevallen van overbevolking mag afgeweken worden van de minimumoppervlaktenormen mits voorafgaande schriftelijke toelating van de dienst Dierenwelzijn. De dieren mogen daarbij niet in hun welzijn geschaad worden en ze moeten dagelijks voldoende lichaamsbeweging krijgen. De periode mag in elk geval niet meer dan twee maanden per dier per jaar bedragen.

1 oktober 2019

Vloeren: roostervloeren zijn verboden.
Geperforeerde vloerprofielen mogen voor een beperkt deel gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende steun geven aan de poten, volledig verwijderd kunnen worden en niet boven een mestkelder liggen.

1 januari 2024

Reptielen: alle reptielen, behalve slangen, hebben  UV-verlichting.

1 oktober 2019

Reptielen en amfibieën: alle territoriale dieren zitten afzonderlijk om conflicten te vermijden.

1 oktober 2019
Aquariumvissen: het water van  elk aquarium wordt gezuiverd door een individueel of gecentraliseerd filtersysteem 1 oktober 2019
Kleine knaagdieren en konijnen: kleine knaagdieren en konijnen moeten beschikken over knaagvoorwerpen en verstopplaatsen 1 oktober 2019
Paarden:
 • Voor alle paarden is een stal aanwezig:
  • de afmetingen en de deuropening zijn aangepast aan de grootte van het dier
  • de stal is voldoende verlucht
  • de vloer is effen, proper en bedekt met een dikke laag, kwalitatief strooisel
  • er is een degelijke drinkbak aanwezig
  • bij krachtvoer: er is een degelijke voederbak, beschut tegen vuil
  • de bodem en de wanden worden schoon gehouden
  • de mest wordt dagelijks verwijderd
 • Er is een onverhard buitenbeloop aanwezig
  • dat voldoende groot is voor alle paarden
  • dat regelmatig onderhouden wordt,  de mest wordt geregeld verwijderd
  • met goed onderhouden omheining van minstens 1,2 m hoog. Als er pony's zijn, bevindt het onderste niveau van de afsluiting zich op maximum 40 centimeter.
 • De bodem van de verblijven voorkomt uitglijden.
 • Er wordt geen prikkeldraad of ander materiaal gebruikt waaraan de dieren zich kunnen kwetsen.
1 januari 2021

Brandalarm: de lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt.

1 januari 2021
 

Verzorging van dieren

Vanaf wanneer?

Honden: het gebit wordt regelmatig gecontroleerd en verzorgd. nu

Paarden:

 • De dieren worden meermaals per dag gevoederd. Het voeder is aangepast aan de fysiologische behoeften. Paarden beschikken minstens 16 uur per dag over ruwvoeder.
 • De tanden en hoeven worden regelmatig gecontroleerd en verzorgd.
 • Elk paard heeft dagelijks minstens 1 uur toegang tot het buitenbeloop tenzij bij extreme weersomstandigheden of als dit om gezondheidsredenen niet is aangewezen.
 • Het asiel neemt maatregelen om stalondeugden te voorkomen. Paarden worden zo veel mogelijk permanent of tijdelijk in groep gehouden.
 • Bij paarden die voor adoptie worden aangeboden, wordt er naar gestreefd om ze handtam te maken en de belangrijkste omgangshandelingen aan te leren zoals het aan- en uitdoen van een halster, het meelopen aan een touw en borstelen.
1 januari 2021

Personeel

Vanaf wanneer?

Diploma's en getuigschriften: ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma’s of getuigschriften behaald: 

 • dierenzorg (niveau secundair onderwijs)
 • bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg 
 • diergeneeskunde 
 • asielmedewerker, uitgereikt door de Vlaamse overheid, dienst Dierenwelzijn
 • diploma’s of getuigschriften die door de minister als evenwaardig zijn erkend

De verantwoordelijke zorgt voor een opleiding voor de personeelsleden die niet over één van bovenstaande diploma’s of getuigschriften beschikken en betrokken  zijn bij de verzorging van de dieren.

1 januari 2024
Gastgezinnen: een asiel kan een overeenkomst sluiten met gastgezinnen die dieren opvangen  en  die ze ter adoptie kunnen aanbieden in naam van het dierenasiel.
 • Er is een goed uitgewerkt protocol voor de selectie van gastgezinnen dat het asiel steeds kan voorleggen aan de dienst Dierenwelzijn. 
 • Het asiel heeft een register met de gegevens van het gastgezin en de dieren die er verblijven. Wijzigingen moeten hierin binnen de 48 uur worden geregistreerd. 
 • Het gastgezin houdt zelf de administratie bij: het bezoekrapport van de contractdierenarts, de afstandsverklaring, de beoordelingsfiche van het gedrag en het adoptiecontract van de dieren die er verblijven/verbleven.
nu

Controle door de contractdierenarts

Vanaf wanneer?

Frequentie van bezoeken: 

 • als er honden, katten of paarden zijn: 1 keer per maand
 • andere gevallen: 1 keer per trimester
1 oktober 2019

De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie: 

 • de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts
 • bij behandeling: de diersoort, het identificatieteken als dat van toepassing is, de diagnose en de behandeling van elk dier
 • bij euthanasie: de diersoort, het identificatieteken van de dieren en de reden van de euthanasie
 • bij afwijkend gedrag: de diersoort, het identificatieteken van de dieren en het afwijkend gedrag
 • eventuele aanbeveling: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren. 
1 oktober 2019

Statistieken

Vanaf wanneer?

Elk dierenasiel moet jaarlijks volgende gegevens doorgeven aan de dienst Dierenwelzijn:

 • het aantal binnengekomen dieren opgedeeld in zwerfdieren / gevonden dieren / afgestane dieren / in beslag genomen dieren
 • het aantal dieren dat is vertrokken uit het asiel, opgedeeld in: dieren die zijn herenigd met hun eigenaar / geëuthanaseerde dieren / dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven / het aantal geadopteerde dieren
 • voor zwerfkatten, het aantal: opgevangen dieren / gesteriliseerde dieren / geëuthanaseerde dieren / gesteriliseerde dieren / dieren die werden uitgezet

Het asiel ontvangt hiervoor jaarlijks een invulformulier.

nu
Contacteer ons
Dienst Dierenwelzijn